Kontaktirajte nas: +382 758-673-2214

Informacije o Putevima

Sektor puta: Array

Vrijeme sada

Dnevna prognoza
Nema izgleda vremena za taj dan i sektor puta.

Prognoza

Rizici

Tabela ispod prikazuje listu od 14 potencijalnih rizičnih događaja za odabranu dionicu puta, te njihove ocjene po sledećim karakteristikama:

Izloženost – Ocjena izloženosti predstavlja stepen do kojeg je odabrana dionica puta izložena veličini, karakteru i brzini klimatskih promjena. X predstavlja zanemarivu izloženost, dok 1, 2 i 3 predstavljaju nisku, srednju i visoku izloženost. Rezultat uzima u obzir trenutne i potencijalne buduće nivoe izloženosti

Senzitivnost/Osjetljivost – Predstavlja stepen do kojeg je dionica puta osjetljiva na negativne događaje. 0 predstavlja nisko ili zanemarljivo remećenje usluge ili oštećenje; 1 lokalizovani prekidi usluge, bez trajnih oštećenja,i/ili potrebe manjih restauracija; 2 predstavlja široka infrastrukturna oštećenja koja zahtijevaju umjerene popravke,i djelimično oštećenje lokalne infrastrukture; 3 predstavlja trajnu ili veliku štetu koja zahtijeva značajne popravke.

Ranjivost – Stepen do kojeg je odabrana dionica puta podložna ili se ne može nositi sa štetnim uticajima klimatskih promjena. Ocjena ranjivosti izvedena je iz dvije prethodne metrike, Izloženost i Senzitivnost/Osjetljivost; stoga je nivo Ranjivosti njihova suma. 6 predstavlja izuzetno visok nivo ranjivosti, dok 0 predstavlja nepostojanje ranjivosti.

Vjerovatnoća događaja – Odnosi se na vjerovatnoću da se navedeni događaj ostvari u datom vremenskom periodu. 5 predstavlja događaj koji će se gotovo sigurno desiti (šanseblizu 100%), dok 1 predstavlja događaj koji ima veoma malu vjerovatnoću da se ostvari (blizu 0%).

Ozbiljnost događaja – Odnosi se na ozbiljnost i težinu događaja u slučaju da se on ostvari, bez obzira na vjerovatnoću. 5 predstavlja veoma teške posljedice događaja, dok 1 predstavlja veoma blage posljedice.

Ocjena rizika – Predstavlja apsolutni rizik u datom vremenskom periodu i uzima uobzir Vjerovatnoću događaja i Ozbiljnost događaja. Ocjena rizika se dobija tako što se pomnože te dvije vrijednosti. Maksimalna ocjena rizika je 25, što predstavlja izuzetno visoki neposredan rizik za odabranu dionicu puta. Najniži mogući rizik predstavlja vrijednost 1.

Izloženost Osjetljivost Ranjivost Vjerovatnoća događaja Ozbiljnost događaja Ocjena rizika
Nema podataka o opasnim pojavama za taj dan i sektor puta.